Om forfatteren

Forsiden

Finnes det en sann matematikk?

Gud skapt i menneskets bilde

Bevissthetens logikk
En teori om bevissthet

Andre bøker

Om forfatteren

Bestill bøker

Send email

John EinbuJeg har studerte psykologi og realfag og har matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen med hovedfag i matematikk. I tyve av mine yrkesaktive år arbeidet jeg med forskning, 10 år på Norsk Regnesentral og 10 år ved SHAPE Technical Centre i Nederland. Mine arbeidsoppgaver har strukket seg over et bredt felt, fra matematisk modellering til programmering. I årene som forsker publiserte jeg i alt 15 artikler i internasjonale tidsskrifter, noen tidsskrifter med til dels høy inngangsterskel. Fagfeltene for disse artiklene var operasjonsanalyse, anvendt matematikk, informasjonsteori, computer science, biologi og kartografi, altså et nokså vidt spekter. Noen av disse artiklene er det blitt referert til 15 år etter at de ble publisert. To artikler i biologi var av noe spekulativ karakter og  ble publisert i “Speculations in Science and Technology”, blant annet en med en mulig forklaring på den raske utviklingen av den menneskelige intelligens. Den kjente engelske populærvitenskapelige forfatter Adrian Berry, som blant annet har skrevet boken “The Next Ten Thousand Years” fattet interesse for denne artikkelen og  skrev en omtale av den for sin avis, The Daily Telegraph.
 
Tilbake i Norge etter mitt opphold i Nederland ble jeg engasjert i forskning innen kartautomasjon og deltok da i den “revolusjon” som kartbransjen gjennomgikk i 70- og 80-årene, da data- og tegnemaskiner gjorde sitt inntog i bransjen. I denne perioden utga jeg to bøker om kartautomasjon (for den ene var jeg redaktør). I midten av 80-årene ble jeg av lærerkrefter ved Norges Landbrukshøyskole oppfordret til søke på den nyopprettede stillingen som professor II i kartautomasjon ved skolen (en oppfordring jeg ikke fulgte). Jeg skrev også en artikkel i et engelsk tidsskrift om en del nye programmeringsteknikker brukt i utviklingen av et databasesystem og fikk en tid etter, en henvendelse fra det engelske forlaget Ellis Horwood Limited med forespørsel om jeg kunne tenke meg å spinne videre på de temaene jeg tok opp i artikkelen og la det bli en bok av det. Boken ble senere utgitt på forlaget.
 
I 1989 ga jeg ut boken Det ufullkomne i matematikken. En utfordring til den etablerte matematikk med kritikk og tilbakevisning av en rekke ”trosartikler” i den grenen av matematikken som har betegnelsen mengdelære. Boken vakte en viss oppstandelse blant elitematematikerne ved Universitetet i Oslo, men til tross for flere forsøk var ingen av disse i stand til å påvise avgjørende logiske feil i mine utledninger og konklusjoner. Matematikere i mindre prestisjetunge stillinger antok en mer velvillig holdning, mens amatørmatematikere, som det viser seg å finnes mange av, frydet seg. En arkitekt skrev at ”Endelig! Endelig finner jeg en matematiker som ser tingene slik jeg gjør.”
 
Det påstås ikke at dette er en imponerende merittliste, men den viser iallfall bredden i min forskning og at det jeg skriver ikke er av helt triviell karakter, men tvert imot representerer en viss nytenkning som blir lagt merke til. Det at jeg tidligere har skrevet artikler av spekulativ karakter betyr ikke at noen av de bøkene som nå er utgitt har spekulative sider. De holder seg så langt det er mulig – men under hensyntagen til kravet om lettlesthet – til gjeldende normer for vitenskapelig fremstilling og tilstreber at alt som utledes har en fornuftig forklaring og skal kunne forstås. Og motpartens argumenter, når slike finnes og er fanget opp, er tatt hensyn til i diskusjonene.
 
Jeg har gjentagne ganger i min skribentvirksomhet fått anerkjennelse for at det jeg skriver er lett forståelig (de fleste konsulentuttalelser om de nye bøkene støtter dette). Hos det engelske forlaget Ellis Horwood fikk jeg ros av redaktøren for at mitt manuskript var ett av de få som ikke trengte redaksjonell bearbeidelse.  

John Einbu